Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Klára Štefanová
Bylinné produkty


Provozovatelem www.bylinneprodukty.cz je Klára Štefanová, se sídlem společnosti Španielova 1257, 163 00 Praha 6, IČ: 698 26 978, DIČ:CZ6861081271. FO podnikající na základě Živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 17 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.bylinneprodukty.cz.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné, pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.4. Webový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce na stránkách.
1.5. Webový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platné v rámci České republiky.
1.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář se všemi údaji a náležitostmi. Ten obsahuje informace o:
- objednaném zboží,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
1.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle potvrzením na stránkách. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí její doručení elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím. Tímto vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. To platí i bez potvrzení objednávky a samotným dodáním objednaného zboží.
1.8. Prodávající je oprávněn v závislosti objednávce požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
1.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.10. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lípova 4, Praha 2
 - v hotovosti na dobírku
 - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

1.11. Společně s kupní cenou se kupující zavazuje zaplatit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
1.12. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.13. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.14. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
1.15. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.16. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura bude vystavena na základě kupní smlouvy a bude přiložena k balíku s objednaným zbožím.

1.17. E-shop přijímá platbu pouze převodem předem na účet a nebo  platbu na dobírku ,tím pádem není povinnost vydávat podle zákona účtenku EET. 
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.17. Způsob doručení zboží určuje prodávající.
1.18. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat ůhradu spojenou s náklady.
1.19. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.20. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě je reklamace u prodávajícího neplatná a bude ji kupující uplatňovat u dopravce.
1.21. Vaše zakázka bude zpracována a zboží odesláno do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. U platby bankovním převodem může dojít ke zpoždění s dodáním zboží oproti dobírce. Ve výjimečných případech se může stát, že zásilku nelze dodat ve stanovené lhůtě a kupující bude proto informován.
1.22. Česká pošta platba předem na účet 150 Kč/zásilka
1.23. Zásilkovna 80 Kč/zásilka
1.24. Osobní odběr bez poplatku

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY/REKLAMACE
1.24. Reklamace kompletnosti dodávky reklamuje kupující nejpozději do 2 dnů od převzetí.
1.25. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (Neplatí pro osobní odběr). Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující sdělit prodávajícímu písemně doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu. Popřípadě emailem obchod@bylinneprodukty.cz.
1.26. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.
1.27. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
1.28. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle zákona je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. K zásilce s reklamovaným zbožím musí být přiložen daňový doklad, který byl zaslán spolu se zbožím.
1.29. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé a nemá nárok na vrácení peněz.
1.30. V případě odstoupení od smlouvy a splnění všech podmínek k reklamaci vrátí prodávající částku na účet kupujícího a to nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí. Náklady na dopravu se do kupní ceny nepočítají, a tedy nebudou vráceny.
1.31. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, a to nepoškozen.
1.32. Dobírky nabudou prodávajícím přijaty.
1.33. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1.33.1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
1.33.2. Změnila se výrazným způsobem cena.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1.34. Záruční doba na vady začíná ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všech výrobcích je uvedena minimální trvanlivost a šarže výrobků, záruční doba se pohybuje od 2 do 5 let.
1.35. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a to, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti popsané v nabídce.
1.36. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě skrz reklamaci, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
1.37. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
1.38. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.39. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.40. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
1.41. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1.42. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
1.43. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných do formuláře k objednávce zboží, které poskytuje dobrovolně za účelem nákupu. Kupující se dále zavazuje, že informace zadal správně a jsou platné.
1.44. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.45. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

DORUČOVÁNÍ
1.46. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
1.47. Zpráva je doručena:

1.47.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
1.47.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
1.47.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
1.47.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
1.48. Do zahraničí nedodáváme.
1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
1.50. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.51. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.52. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování K.Štefanová Španielova 1257 Praha 6 163 00  adresa elektronické pošty obchod@bylinneprodukty.cz, telefon 608513264,.